Omsorgen behöver mer – inte mindre

De senaste veckorna har omsorgen diskuterats flitigt i media. Här är vårt svar på alliansens nedskärningar i omsorgen.

Rose-Marie Hallin skriver om sin upplevelse och oro kring de besparingar som just nu görs på äldreomsorgen av det borgerliga minoritetsstyret. Jag delar hennes oro och ser många negativa konsekvenser med att minska resurserna till äldreomsorgen som i själva verket behöver mer resurser, inte mindre.

Många politiker slänger sig ofta med olika siffror och summor, men vad innebär dessa nedskärningar i praktiken för de äldre och för personalen? Som Rose-Marie Hallin pekar på kan det exempelvis innebära att man inte kan ha dubbel bemanning nattetid. Det innebär också att det borgerliga styret stoppar möjligheten att ta bort delade turer, något vi vet att många som arbetar inom vård och omsorg upplever som ett arbetsmiljöproblem.

Med mindre resurser behöver man också klara av mer arbete med färre anställda. Personalen får även mindre tid och möjlighet till nödvändig kompetensutveckling. Den äldre riskerar att få vänta längre på hjälp. Vi socialdemokrater tycker inte att det är rimligt.

Moderaterna och Kristdemokraterna pratar ofta om att man vill värna kommunens kärnuppdrag och därför skära ned på annat. Min fråga blir därför till det borgerliga minoritetsstyret: Är inte äldreomsorgen en av kommunens huvuduppgifter? I budgetarbetet yrkade vi socialdemokrater på att de nedskärningar som behövde göras i kommunen skulle ske på kommunstyrelsens förvaltning, och då framför allt konsult- och lokalkostnader. Vi vill inte skära ned på omsorgen för Linköpingsborna. Vi vill fortsätta satsa och utveckla den.

När vi styrde sköt vi till mer pengar till äldreomsorgen varje år, för att det behövdes och fortfarande behövs. Under förra mandatperioden tillsköt vi sammanlagt ytterligare cirka 200 miljoner till äldreomsorgen. Vi inledde arbetet med rätt till heltid, vi ökade bemanningen, vi gjorde förändringar för att minska stress och ökade inflytandet för den äldre och för personalen i omsorgen. Inte heller detta var tillräckligt, och mycket finns kvar att åtgärda. Med det nya borgerliga styret minskar istället resurserna till äldreomsorgen. Satsningar har bytts ut mot besparingar.

Fortfarande behövs mer resurser till hemtjänsten och omsorgen för att möjliggöra bättre kontinuitet i vardagen för den äldre och för personalen, och för att få stopp på minutjakten. Det måste finnas tillräcklig bemanning, sammanhållna arbetsdagar utan delade turer och tid för personalens kompetensutveckling för att skapa en bättre omsorg med fler anställda och fler med rätt utbildning.

Det är bekymrande att de styrande politikerna i Linköping nu visar på en helt annan viljeinriktning. Vi uppmanar de borgerliga politikerna att lyssna på personalen, de äldre och deras anhöriga som drabbas. De äldre och personalen ska inte behöva betala priset för det borgerliga minoritetsstyrets nedskärningar.

Mikael Sanfridson (S)

kommunalråd i opposition