Fler fossilfria transporter

Både för luftkvalitetens och klimatets skull behöver vi prioritera kollektivtrafik i innerstaden och ge mer plats för gående och cyklister.

Många bilresor är endast ett par kilometer långa och skulle kunna göras på cykel. Därför vill vi att Linköping ska få en bättre cykelinfrastruktur. Med cykelinfrastruktur menar vi cykelbanor, cykelparkeringar, luftpumpar, cykelställ samt framkomlighet vid exempelvis vägar och korsningar.

Vi vill också skapa smarta och snabba kollektivtrafikstråk så fler väljer att åka kollektivt. Fria bussresor för 70-plussare under lågtrafik är en del av detta.

När det gäller landsbygden kan vi inte räkna med att cykel eller kollektivtrafik ska
ersätta bilen i någon högre utsträckning, men det behöver bli smidigare att använda
fossilfria biltransporter i landsbygdsmiljö. Därför vill vi upprätta en grön
bränsleförsörjningsplan för landsbygden. Det är inte bara medelklassen i innerstaden som ska ha möjlighet att ladda sin elbil eller tanka med biogas.